На 21 и 22 януари 2016г., в град Враца се проведе третото планирано обучение за служители на затвора в Плевен. Негов фокус бе запознаването с трите  специализирани програми за ресоциализация на извършилите престъпление, разработени в рамките на проекта. Обучител бе проф. Нели Бояджиева, в екип с фасилитатор Елена Болтаджиева. Част от групата обучаеми бяха и колеги от затвора в гр. Враца.

kolazh

В хода на двудневната работна програма, участниците бяха запознати с анализа от проведено анкетното проучване с оценка на въздействието и степента на полезност на изготвените специализирани програми, които пенитенциарните служители могат да прилагат. Анализът е изготвен въз основа на разработена анкетна карта – инструмент, чрез който да се събере информация за работа на служителите от затвора с три целеви групи: роми, наркозависими и хора с увреждания по три програми:

  • Подготовка за живот на свобода – предизвикателство и избор;
  • Овладяване на умения за асертивно поведение;
  • Лекционно-тренингова програма за етнотолерантност.

Обучаемите имаха възможността да тестват алтернативни инструменти за социално-корекционна работа в места за лишаване от свобода, чрез интерактивен подход в обучението  и включване на всеки участник активно в групови и индивидуални занимания.

В контекста на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, бяха разгледани реални казуси от практиката – на Европейския съд по правата на човека и неговото решение по делото „Димчо Димов срещу България”

В резултат, по отношение на специфичната целева група уязвими лица, лишени от свобода – тези с увреждания, групата се обедини околото тезата, че държавата, от една страна и ние, като общество, заедно сме длъжни: да не допускаме прояви на експлоатация, насилие и тормоз; да осигурим подходящи условия на живот, включително в местата за лишаване от свобода, съобразени с възрастта, пола и увреждането на хората с увреждания; да предприемем мерки, които под­помагат възстановяването, рехабилитацията и социалната интегра­ция на лица с увреждания; да осигурим условия за възста­новяване на хората с увреждания, които подпомагат здравето, само­уважението, достойнството и са­мостоятелността на индивида; да оказваме съдействаме при прилагане на наказания срещу проявите на експлоа­тация, насилие и тормоз по отно­шение на хора с увреждания.

Чрез множество интерактивни инструменти, екипът обучители водеше групата обучаеми, представители на една от най-рисковите и стресови професии към мотивирането им за това да гледаме по-позитивно на нещата от живота, да не забравяме, че изход винаги има. Че напредъкът в работа и в живота е в зависимост от нашето положително отношение. Оптимизмът е ключов при изграждане на модел на поведение, който не само ние следваме, но ни позволява да бъдем стимул и за околните. Това е особено важно при провеждане на обученията на лишените от свобода във връзка с ресоциализацията им, на които им предстои челен сблъсък с реалния свят, след напускането им от затвора.

Особено активно протекоха работните панели, посветена на социализиращата програма „Изграждане на умения за асертивно поведение”, която в предварителното проучване сред служителите се изведе, като най-интересна и желана.

Третото поредно обучение за състава на затвора в Плевен отново потвърди високата степен на лична и професионална мотивация на участниците за „учене през целия живот”, което дава нови компетенции и е силен антистрес инструмент за сплотяване на екипите.

Доказателство за това е дадената оценка за обучението, като обратна връзка чрез анкетни карти. За 70.6% от участниците, то е било „Интересно”, за 47% – „Полезно”, а 29.4% са го определили като „Провокиращо”.