На тази страница се публикуват материали за добри световни практики по отношение на местата за лишаване от свобода/МЛС и на международни НПО, работещи в подкрепа на лишените от свобода и МЛС. Страницата би била полезна за експертите на проекта, които имат непосредствен достъп чрез нея до съдържание, което пряко кореспондира с ангажиментите им по проекта.