Отворено писмо приеха участниците в национална конференция “Затвор сред свободата. Свобода сред затвора”, проведена на 21-22 април 2016г. в град Плевен. Формулирани са конкретни препоръки към Народното събрание, Омбудсмана на Република България, министъра на труда и социалната политика, министъра на правосъдието, областния управител на област Плевен, кмета на Община Плевен и Общински съвет – Плевен, чрез които да продължи подкрепата за институциите от системата на местата за лишаване от свобода.

100 участници в Националната конференция се обединяват около няколко ключови идеи и отправят послания към г-жа Цецка Цачева – председател на 43 Народно събрание, г-жа Мая Манолова – Омбудсман на Република България, г-н Ивайло Калфин – заместник-министър председател и Министър на труда и социалната политика, г-жа Екатерина Захариева – министър на правосъдието, г-жа Ралица Добрева – областен управител на област Плевен, г-н Георг Спартански – кмет на Община Плевен и г-н Мартин Митев –председател на Общински съвет – Плевен; обръщат се към местните и регионални власти; образователните институции и академичната общност; гражданските организации и средствата за масова информация, като ги призовават за решителни действия за реформи в пенитенциарната система.

Пълният текст на Отвореното писма е публикуван на страницата на проект „Свобода зад решетките.”

Сдружение „Младежки форум 2001 – Разград“ осъществи проект „Свобода зад решетките” (м.03.2015-м.04.2016г.), чиято основна цел е да бъде увеличен фокусът върху уязвимите групи в затворите, чрез разработване на програми за обучения за пенитенцирните служители и осъдените на свобода. Една от основните насоки на работата с лишени от свобода е подготовка за успешна реинтеграция в обществото на които предстои скорошно освобождаване.

Реализирането на проекта спомага за повишаване мотивацията и придобиване на ключови компетентности от служителите в затвора в град Плевен и допринася за разширяване на професионалните им знания и умения. Чрез дейностите, насочени, пряко към лишените от свобода се повишава процента на социалното им включване в процеса на ресоцилизация. Повишава се мотивацията на лишените от свобода сами да участват активно в подготовката за живота на свобода.

В резултат на едногодишната работа по проект „Свобода зад решетките” беше установена необходимост от интегриран процес на управление преди входа на затвора, вътре в затвора и след напускането му (на изхода):

  • Лишените от свобода имат нужда от значителна подкрепа и помощ, тъй като са особена уязвима група.
  • Липсата на подкрепяща социална среда е основна причина за нисък процент на социално включване и високи нива на рецидивизъм в българските затвори.
  • Важна е ролята на социалните услуги и тяхното развитие. Според нашите наблюдения ефективните услугите могат да се разделят на две основни групи – вътре и извън затвора.

В затвора е подходящо да се развиват услуги, насочени към трудова заетост, професионални обучения, стажуване и работа за лица лишени от свобода. Извън затвора – да се създават ефективни услуги – напр. центрове за социална рехабилитация и интеграция и дневни центрове на освободени лица, лишени от свобода. Необходимо е да се създава защитена среда и да има индивидуален подход на работа с всеки бивш затворник, чрез професионална помощ и подкрепа. Държавата да създаде мрежа от центрове за подкрепа на бивши затворници във всеки областен град с участие на заинтересованите институции, общините, НПО.