На 6 октомври 2015 се проведе второ посещение за обмяна на опит между слежителите в местата за лишаване от свобода и заинтересовани страни: съд, прокуратура, полиция, НПО в гр. Варна. Програмата на посещението бе предшествана от работна среща с групата от общо 25 участници от Плевен и Варна, по време на която бяха запознати с хода на изпълнение на проект „Свобода зад решетките” и целите на обменните визити. Участниците получиха папки с работни материали.

Първата част от обменната визита се състоя в Районен съд – Варна

Групата бе посрещната от пресаташето на съда, която представи домакините и гостите. Последва запознаване със спецификата и статистиката на делата, по които съдът произнася присъди лишаване от свобода, както и на лицата, на които такива са произнесени. Магистратите от Районен съд – Варна отправиха въпроси към представителите на затвора в Плевен, свързани със социалната и корекционна работа с лишени от свобода. Плевенски представители на прокуратура и съд също имаха възможност да обсъдят професионални въпроси със своите колеги. Най-характерните престъпления са кражба, грабеж, но се наблюдават и транспортни престъпления. Като характерни особености на лишените от свобода лица се наблюдава ниската правна култура и незачитане на правовия ред. Характерна за лицата е бедността и неграмотността им още от най-ранна детска възраст, което оказва влияние на противообществените прояви. Според мнението на районни съдии от Районен съд – Варна: “Комуникацията винаги е важна. Добре е да се познаваме колегите”. Те изразят готовност да посещават затвора в град Плевен, но потребността на всеки съдии, трябва да се определи поотделно.

Втората част от обмена се проведе в Окръжен съд – Варна

Групата участници бе посрещната лично от Председателя на съда, неговия заместник и множество наказателни съдии. По обясними причини (с оглед делата, които са в компетенцията на ОС) тук дискусията и дебата бяха доста по-активни и взаимно провокирани и от гости и от домакини. По време на дискусията беше обменен опит и споделена информация от практиката между магистратите и служителите на Затвора в гр. Плевен. Голяма част от въпросите бяха свързани с делата за условно предсрочно освобождаване на затворници, които се гледат в Окръжен съд, както и със спецификата в работата на съдиите в наказателно отделение. Магистратите коментираха, че все по-голяма част от подсъдимите са с висше образование, предвид факта, че в Окръжен съд се гледат дела за данъчни измами и престъпления против паричната и кредитната система. 183 са осъдените лица за 2014 г. в Окръжен съд Варна, 132 от тях са с условни присъди. През миналата година във ВОС са гледани 203 дела за условно предсрочно освобождаване, като постановените откази са 18. Причината най-често е големия остък на присъдата. Същата е цифрата и на изпълнените ефективни присъди на Окръжен съд – Варна през миналата година, като всичките 18 осъдени са били рецидивисти. В ОС Варна, делата се разпределят между съдиите на случаен принцип, т.е. всеки може да гледа всяко дело. Има случаи, при които поради спецификата на делото се налага съдия от ОС Варна да отиде до затвора. При разглеждане на УПО е от изключително значение социалния доклад. Той най-точно може да представи средата на лишените от свобода лица и степента на поправянето и превъзпитанието.

Според съдии от ОС в по-важно какво се случва с лицата, след като излязат от затвора Варна. В град Варна има неправителствена организация, която предлага подкрепа за освободени лица от затвора. Осигурява им се заетост и първа подкрепа, след като напуснат затвора. Съдии споделят, че пишат писма до Наблюдателната комисия, но тя не е особено ефективна в оказването на подкрепа.

Третата част бе посещение на затвора в гр. Варна

Групата, в която се включиха председателите на Районен и Окръжен съд – Варна, заместник-председателят на Плевенски окръжен съд, наказателен съдия от Районен съд – Плевен, прокурор от Районна прокуратура – Плевен, водещи НПО от двата града, както и служителите на затвора в Плевен бе посрещната от Началника на Варненски затвор г-н Йордан Йорданов и негови колеги от НОС и социални инспектори. След посещение на административната част и презентиране на основната информация за затвора: брой и разпределение на лишените от свобода; работещи лишени; видове социални и учебно–образователни дейности и др. групата посети последователно основен корпус на затвора,  две учебни зали за занятия към училището в затвора в гр.Сливен, производствени помещения, библиотека и салон, общежитие от открит тип към затвора, оборудваната съдебна зала на Окръжен съд – Варна на територията на затвора. Всеки от членовете на работната група имаше възможност непосредствено да задава своите въпроси на началника и неговите колеги. В хода на обиколката участниците имаха възможност да попълват изготвения «Лист при посещение в места за лишаване от свобода». Чрез този инструмент екипът прилага практически чл.2, т.4  от ЗИНСЗ, а именно, че „изпълнението на наказанията е насочено към постигането на неговите цели чрез: публичност, откритост и осъществяване на независим контрол върху дейността на органите по изпълнение на наказанията”.

 SL372391 SL372407 SL372435 SL372439 SL372451 SL372465 SL372468 SL372478 SL372485 SL372487 SL372488 SL372492 SL372493 SL372494 SL372495 SL372512