ПОКАНА

„Ново начало след затвора”  с модел за изграждане на Пост-пенитенциарен център

 Екипът на проект „Свобода зад решетките” има удоволствие да Ви покани на пресконференция с участие на представители от Кралство Норвегия във връзка с реализиране на проектна инициатива „Ново начало след затвора”.

Пресконференцията ще се проведе в сградата на БТА, град Плевен на 20 септември 2016г., вторник от 10.00 часа.

Сдружение „Младежки форум 2001-Разград“ реализира проектна инициатива „Ново начало след затвора“, който е продължение на проект „Свобода зад решетките“, чиито дейности бяха насочени към пряка работа с пенитенциарни служители и лишени от свобода в затвора в град Плевен.

Цел на проекта е:  Увеличаване на възможностите за интеграция на лишени от свобода в България чрез изграждане на пост-пенитенциарен център в град Плевен.

Наш партньор в проекта е Неправителствена организация от Норвегия: International Organization for Democracy and Human Rights – IODHR

Проектът включва три дейности:

  1. Съвместни публикации и организиране на пресконференция;
  2. Работни посещения, в това число и обучения;
  3. Разработване на модел за изграждане на Пост-пенитенциарен център и социално предприятие към затвора в град Плевен;

През месец юни 2016г. е осъществено работно посещение с участието на група експерти от България. От проведената работни срещи в Кралство Норвегия стана ясно, че работата по ресоциализация на лишените от свобода е един непрекъснат процес, започващ още в затвора и продължаващ след освобождаването колкото време е необходимо. Налице е засилено взаимодействие между държавните структури и неправителствените организации. Сътрудничеството между тях е на много високо ниво, равнопоставено и партньорско.

По време на посещението бяха проведени работни разговори, които могат да са основополагащи за развитието на законодателни промени, които да подобрят системата в местата за лишаване от свобода в България

Нашият екип констатира някои несъответствия с обществените нагласи и криминогенна обстановки в Република България:

  • Липса на обществена ангажираност и заинтересованост относно съдбата на освободените от затворите лица;
  • Неразвити доброволческа инициатива;
  • Стагнация на икономията на страната и липса на работни места /в Кралство Норвегия е налице излишък на свободни работни места/;
  • Коренни различия в естеството на проблемите на освободените лица в Норвегия и България. За България големият процент на освободените от затвора срещат сериозни проблеми при намирането на работа, липсват каквито и да било финансови средства, много от тях нямат жилище и близки. В Норвегия проблемите са свързани предимно със зависимости към опиати и алкохол;
  • Различен типаж криминални нагласи. Над 60% от осъдените в България са за користно-меркантилни престъпления и то основно само в два престъпни състава – КРАЖБИ И ГРАБЕЖИ;
  • Липсва непрекъснатост в процеса на ресоциализация. След освобождаването от затвора няма ангажирани институции и учреждения за работа и наблюдение на освободеното лице, което е предпоставка за неговото рецидивиране в девиантни прояви.

Проучване на опита и изготвяне на проектни идеи за създаване на социално предприятие и пост-пенитернциарен център към затвора в град Плевен би имало силен ефект за лишените от свобода по време на изпълнение на наказанието и за подготовката им за трудова реализация и професионални умения след излизане от затвора. Това е важна част от процеса на ресоциализация в посока намаляване процента на рецидив при осъдените лица.

Неправителственият сектор в България имат необходимост да подобрят знанията и уменията си, които да приложат в пряката си работа, реализирайки проектни инициативи.

 

За повече информация:

Георги Милков, ръководител на проекта

Ел.поща: office@ngo-rz.org