I. ВЪВЕДЕНИЕ
Центърът за постпенитенциарна подкрепа е самостоятелна услуга, представляваща комплекс от преобладаващо социални услуги със здравен, образователен / или трудов компонент, предназначени за лица, изтърпели лишаване от свобода, предсрочно освободени, пуснати в домашен отпуск или временно неизтърпяващи наказанието си поради прекъсване, както и техните семейства.
Негова основна цел е подобряване на качеството на живот на осъдените в семейната и социалната им среда и подпомагане на активното им социално включване чрез предоставяне на качествени и достъпни интегрирани междусекторни услуги, съобразени с потребностите на ползвателите и достъпни за всеки от тях.
Услугите в ЦПП са адресирани към специфичните потребности на целевите групи за преодоляване на негативните последици от наказателната изолация, улесняване на адаптацията, осигуряване на законни доходи и намиране на работа, битово и жилищно устройване, здравеопазване и др.
Към доставчика функционира социално предприятие, представляващо устойчив ресурс за поддържане на услугите в ЦПП в допълнение на проектната дейност, целевото финансиране от държавата и доброволчеството. То съдейства за постигане на целите на ЦПП, свързвайки икономическата си дейност със социалната кауза на Центъра, като осигурява финансиране на дейността на ЦПП и издръжката му, осигурява материална среда и условия за изпълнение на услугите, екпертен персонал, създава трудова заетост, изгражда трудови и социални навици, улеснява социалната интеграция на целевите групи.

II. ЦЕЛИ НА МОДЕЛА
Цел на модела е да дефинира основни принципи и подходи при определяне задълженията на доставчиците на услуги ЦПП. Той определя минимум от услуги и дейности, които се осигуряват в ППЦ, задава препоръчителни стандарти за качеството им и ролите на институции и други доставчици при тяхното предоставяне.
На основата на модела доставчиците могат да преценят необходимите ресурси, да създадат подходяща организация на работа, да осъществяват вътрешен контрол и мониторинг върху качеството на предлаганата услуга, гарантирайки правото на ползвателите активно да участват в избора на услуги. Моделът задава и критерии за оценка на работата, което гарантира на доставчика обективност при оценяване на качеството и резултатите от работата от страна на контролиращите органи.

III. СЪЩНОСТ НА ЦЕНТЪРА ЗА ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНА ПОДКРЕПА
1. Определение и цели
,,Център за постпенитенциарна подкрепа“ е комплекс от преобладаващо социални услуги със здравен, образователен /или трудов компонент, предназначени за освободени от ефективно лишаване от свобода лица и техните семейства с основна цел подобряване на качеството им на живот в семейната и социалната им среда и подпомагане на активното им социално включване чрез предоставяне на качествени и достъпни интегрирани междусекторни услуги, съобразени с потребностите на ползвателите и достъпни за всеки от тях.
Основна мисия на ЦПП е да оказва подкрепа за пълноценен, самостоятелен и достоен живот на осъдените при активното им включване в живота на общността.
Специфичните цели на ЦПП са:

 • Подобряване достъпа на освободени от ефективно лишаване от свобода осъдени лица до заетост, образование, социални и здравни услуги;
 • Изграждане и развиване на личностови компетенции за справяне с живота на свобода у освободени от ефективно лишаване от свобода осъдени лица, вкл. родителски умения, умения за общуване, преодоляване на вредни навици, избягване на конфликти, умения за поемане на отговорност и др.;
 • Подобряване на възможностите за равен старт на осъдени след освобождаване от затвора;
 • Активно включване на семейството на осъдените и подкрепа за членовете му при приемане на осъдения обратно в семейството;
 • Насърчаване на развитието на приемане и подкрепа на осъдените и техните семейства в местната общности, вкл. преодоляване на негативни предразсъдъци и институционална дискриминация и насърчаване на координираното сътрудничество на различни институции и лица;
 • Предотвратяване на рецидива на осъдените;

2. Задачи

 • Осигуряване на достъп до съществуващи и подходящи здравни, социални, образователни и други услуги в общността на осъдени лица, освободени от ефективно изтърпяване на наказанието;
 • Своевременно осигуряване на необходимата информация за същността, целите, достъпа и други характеристики на съществуващите услуги в общността за улесняване на избора на осъдения и повишаване на мотивацията му да ги ползва устойчиво;
 • Предоставяне на специализирана подкрепа при изтърпяване на наказания без лишаване от свобода, които осъдените търпят след освобождаването си от затвора;
 • Предоставяне на специализирана подкрепа в изпитателния срок на условно предсрочно освобождаване;
 • Осигуряване на ползвателите на посредничество и застъпничество пред държавни институции, общински власти, работодатели и неправителствени организации.

3. Целеви групи
Ползвателите на услугата са две големи групи, които се различават по своите потребности.
А) Осъдени на ефективно лишаване от свобода, които в периода на активно предоставяне на услугите не се намират в местата за лишаване от свобода. Те се делят на следните подгрупи:

 • Непълнолетни лица, изтърпели ефективно лишаване от свобода или освободени предсрочно. За тях действа специалното законодателство за закрила на детето, което въвежда принципа за зачитане на най-добрия (висш) интерес на детето. При предоставяне на услугата следва да се отчита и зависимият характер на тези лица от конкретни възрастни, които се грижат за тях и ги представляват;
 • Пълнолетни лица, изтърпели ефективно лишаване от свобода или освободени условно предсрочно. Възможно е да изтърпяват последващо наказание без лишаване от свобода за същото или друго престъпление (лишаване от права, пробация) или мярка за пробационен надзор, наложена в изпитателния срок на условното предсрочно освобождаване. В тези случаи услугата се съобразява с тези задължения на ползвателя;
 • Лица, чието наказание лишаване от свобода е прекъснато на основание чл. 447 от Наказателно-процесуалния кодекс. Тези лица са временно извън местата за лишаване от свобода по причини, някои от които представляват или са свързани с образователна, здравна, родителска или друга семейна потребност, често с неотложен характер. Услугите към тази целева подгрупа се предоставят като краткосрочни в срока на прекъсването или периодични (при многократно прекъсване) и най-често са свързани с основанието за прекъсването;
 • Лишени от свобода, които се намират в домашен отпуск. Тези лица са извън местата за лишаване от свобода за много кратък период от време – еднократно или периодично, като много често им предстои скорошно окончателно или предсрочно освобождаване. Услугите най-често са насочени към подготовка на живота на свобода след освобождаването.
 • Лишени от свобода, на които предстои освобождаване в рамките на 6 месеца. Тези лица физически се намират в местата за лишаване от свобода и услугата се предоставя там като подготовка за живота на свобода.

Описаните целеви подгрупи имат типични общи признаци и потребности, свързани най-често с:
негативни последици от наказателната изолация, свързани с промяна на лични навици, отчуждаване от семейна, колегиална, приятелска и друга референтна среда, загуба/промяна на трудови навици и др.;
проблеми с адаптацията към микросредата на свобода, вкл. с влизане в различни социални роли в рамките на брачни, родителски и други семейни отношения, домакинство и др.;
осигуряване на законни доходи и намиране на работа;
битово и жилищно устройване.

Б) Семейства, в които предстои освободени затворници да се завърнат или са се завърнали. Потребностите на тази група зависят от следните обстоятелства:

 • продължителност на отсъствието на осъдения и настъпили в живота на семейството изменения в този период;
 • характер на връзката и съхранена степен на близост с осъдения през време на лишаването му от свобода;
 • структура на доходите, бит, заетост, здраве, брой членове на домакинството и други особености на семейното състояние и функциониране;
 • наличие на деца;
 • връзка на извършеното престъпление с членовете на семейството;
 • потребности на осъдения от подкрепа.

4. Заинтересовани страни
4.1. Институции:

 • Места за лишаване от свобода (ГДИН/МП);
 • Пробационни служби (ГДИН/МП);
 • Полиция (МВР);
 • Прокурорски органи;
 • Училища и други образователни институции (МОН);
 • Бюра по труда (АЗ/МТСП);
 • Местни власти;
 • Дирекции Социално подпомагане (АСП/РДСП/ДСП);
 • Органи по закрила на детето (АСП/МТСП – ДАЗД);

4.2. Доставчици на социални услуги;
4.3. Здравни заведения;
4.4. Работодатели;
4.5. Образователни институции, вкл. общообразователни и специализирани учебни заведения, висши училища и техни обособени звена;
4.6. Неправителствени организации

 • правозащитни организации;
 • професионални сдружения на лекари, учители, юристи, социални работници, психолози, педагози и др.
 • работодателски и синдикални организации;
 • пациентски организации;
 • сдружения на лица с увреждания;
 • сдружения на осъдени лица;
 • обучителни центрове;
 • благотворителни организации;
 • фондове и финансиращи организации;

4.7. Структури на признатите религиозни деноминации

5. Капацитет
„Капацитет” е броят на ползвателите, получили различни услуги в ЦПП на годишна база.
Капацитетът се определя на основата на предварително проучване и анализ на потребностите на целевата група, вкл. брой затворници, на които предстои освобождаване от затвора и установяване в териториалния обхват на услугите на ППЦ, брой членове на техните семейства, брой постоянни ползватели, обичайни срокове за предоставяне на услугите и др.
Минималният капацитет е 20 ползватели.

6. Нормативна основа на дейността на ЦПП
При предоставяне на услугите в ЦПП се спазват правилата на специалното законодателство, регулиращо предоставяне на услуги и извършване на дейности от определен вид и по-конкретно изискванията на трудовото, социалното, здравното, образователното, административното и наказателното законодателство, специалните закони за закрила на детето, недопускане на дискриминация, защита на личните данни и др. Задължителни за ЦПП са и методиките за предоставяне на социални услуги и стандартите за тях, доколкото са приложими към дейността на ЦПП.
При изграждането на материалната база на ЦПП се съобразяват изискванията за достъпност от лица с увреждания, физическа и технологична сигурност и безопасност на средата, вкл. санитарни изисквания, противопожарна сигурност и др.
При функционирането на ЦПП като доставчик се спазват правилата на търговското, данъчното и финансовото право, задължителните счетоводни стандарти, специалните правила за нестопанските организации и другото относимо законодателство, регулиращо статуса и дейността на стопанското предприятие.