Катя БожиковаКатя Божикова, координатор на проект – ръководител на проекти в читалище „ЛИК”, град Плевен. Притежава отлични комуникативни и умения за водене на публичен дебат, натрупан чрез специфични обучения и практика като презентатор, обучител, водещ на екипи. Има много добри умения за управление на човешки ресурси: екипи, групи, общности. Ръководи екип за гражданско наблюдение на Районен съд – Плевен (2010-2011) по проект на Център на НПО в Разград.