На 4 и 5 октомври 2015 г., край Варна се проведе второто от планираните в проекта обучения за 25 служители на затвора в Плевен. Негова работна тема бе „Управление на социалните и икономическите различия в затвора”.

В осем работни сесии бяха дискутирани теми, свързани с разбирането и характеристиките на уязвимите групи в местата за лишаване от свобода, същността на потенциалните конфликти в затвора и подходи за тяхното разрешаване, както и изграждане на умения за съчетаване на целите на реда и сигурността с тези на хуманизма и зачитането на човешките права.

Интерактивно, ролево ориентираният ход на обучението даде възможност на участниците да представят себе по най-добрия начин, черпейски от типичните професионални казуси и проблеми.

Особено ценно за екипа на проекта бе проактивното и ориентирано изцяло към работен режим поведение на участниците. Благодарение на техния рационален, дори емоционален подход за търсене на решения на трудните въпроси, свързани с работата в затвора, имаме полезен материал, който ще бъде използван в планираните за издаване по проекта наръчници и програми.

Реалната картина очертава нови и непопадащи в типичните класификации уязвими групи, според служителите в затвора. Натрупаният опит у дългогодишните служители не винаги води до професионално прегаряне, а дори напротив – често е база за алтернативно виждане на проблемите.

Обобщената оценка на обучаемите показва висока степен на удовлетвореност. 84 % от служителите оценяват обучението като „полезно” и „ интересно”; 10 % го определят като „насърчаващо”. За 96% от анкетираните участници, подобни обучителни модули извън системата на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, носят не само нови знания и поглед върху работата, но и спомагат за сплотяване на екипа.

SL372268 SL372291 SL372300 SL372312 SL372314 SL372330 SL372351 SL372373 SL372377 SL372381 SL372315