ekip14

Ивелина Игнатова, юрист (Адвокатска колегия – Разград), педагог. Притежава много високо ниво на организационен опит, формиран в органите на МВР (инспектор ДПС, анализатор, дознател), областна пробационна служба към МП, обществен възпитател в МКППМН – град Разград. Основната функция в проекта е модератор и фасилитатор на срещи и обучения; обучител на пенитенциарни служители и участие в разработване на специлизирани програми и обучение на обучители за тяхното ефективно прилагане в местата за лишаване от свобода; съавтор на Наръчник и Помагало; участие в дискусионен форум и национална конференция.