Сдружение „Младежки форум 2001-Разград” представя нов проект „Свобода зад решетките”, който е подкрепен от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, чрез Министерство на правосъдието по Програма BG 15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане”.

Партньор по проекта е Сдружение „Център на НПО в Разград”, с доказан опит в гражданско наблюдение на съдебната система и превенция на домашното насилие.

Дейностите на проекта ще продължат до месец март 2016 година. Те са насочени към служителите от местата за лишаване от свобода: Затвора в град Плевен и лицата, които изтърпяват наказания „лишаване от свобода”.

Целта на проектното предложение е да бъде увеличен фокусът върху уязвимите групи в затворите, чрез разработване на програми за обучения за пенитенциарните служители и осъдените на свобода.

Наред с все още съществуващи проблеми, свързани със социалната и корекционна дейност, за затвора в Плевен през последните години има положителни констатации, което го превръща в адекватен обект на последващи интервенции за положителна промяна, каквато е и настоящият проект.[1]

            Защо затворът в град Плевен беше избран?

  1. Двете партньорски организации имат сериозен опит в предишни проекти в град Плевен и познават добре работата на съда. През 2008-2011 година бяха осъществени няколко инициативи за гражданско наблюдение на съда.
  2. В Затвора в град Плевен може да се изследват три от общо пет целеви групи по Програма БГ15: роми, наркозависими, хора с увреждания. Чрез работа с тях ще се проследи динамиката на ресоцилизацията и готовността им за промяна в живота извън решетките.
  3. Затворът в Плевен е изпълнил европейските стандарти за минимална площ на един осъден на лишаване от свобода – 4 квадратни метра (към затвора има две общежития – от затворен и отворен тип).
  4. През последните години в Затвора в град Плевен се забелязват добри практики, които си заслужава да бъдат изследвани и анализирани, на фона на обективно съществуващите проблеми в системата на местата за лишаване от свобода.

Проектът включва девет дейности: 1. Подготовка на професионален екип за ефективна работа с лица, осъдени на лишаване от свобода и служителите работещи с тях; 2. „Език зад решетките” – Инициативи за внедряване на добри практики, съобразени с европейските стандарти за привличане на общественото участие в процеса на превъзпитание, включително и предоставяне на интегрирани услуги; 3. Обучение на обучители сред служителите в затворите за прилагане на специализирани програми за ресоциализация на извършилите престъпление; 4. Ползите от супервизията – обратна връзка – „Да говорим, чрез мълчание” – какво вълнува служителите в местата за лишаване от свобода; 5. Програма за повишаване на осведомеността и обучение на заинтересованите страни (семейства, близки, жертви) и ключовите участници (съд, прокуратура, полиция, социални служби, бюра по труда) относно общите принципи и добри практики в работата с уязвими групи в затворите.; 6. Обмяна на опит на служители в местата за лишаване от свобода, ключови институции и НПО в три града – Велико Търново, Враца и Варна, съобразен с различния социален статус, пол, социални принадлежности; 7. Разработване на специализирани програми за превъзпитание на трите уязвими групи в затвора: роми и други малцинствени групи, наркозависими лица и хора с увреждания; 8. Обучение за представители на уязвимите групи сред лишените от свобода, които подпомагат процеса на социално включване и интеграция в общността; 9. „Затворите в интернет”.

В края на проекта ще бъде повишен капацитет на персонала в затвора в Плевен за прилагане на специализирани програми за превъзпитание. Проектът синтезира и развива натрупания опит, като решава основен проблем – липсата на специализирани програми в процеса на реинтеграция на лишените от свобода, като част от процесите на реформа на съдебната система в областта на изпълнение на наказанието. Една от основните насоки на работата ни с лишени от свобода е подготовка за успешна реинтеграция в обществото на онези от тях, на които предстои скорошно освобождаване.

Основните целеви групи в проекта са: служители в Затвора в град Плевен; осъдени лица на лишаване от свобода (роми и други малцинствени групи, наркозависими и хора с увреждания). Допълнителна целева група в проектното предложение са ключови участници от ангажираните институции: съд, прокуратура, полиция, пробационна служби; социални работници, граждански лидери и благотворителни организации.                            

Реализирането на проекта спомага за повишаване мотивацията и придобиване на ключови компетентности от служителите в затвора в град Плевен и допринася за разширяване на професионалните им знания и умения.

Проектът е насочен към пряка работа с осъдените лица, за да повиши тяхната активност и постепенно да подготви и самоусъвършенства личностите за живота на свобода. Осъдените лица получават възможност да се активизират и получават „Свобода зад решетката”.

Трайно въздействие на проекта върху целевите групи ще се постигне, чрез предвидените обучения за служители в затвора и осъдените лица. Разработването на специализирани програми подпомага служителите за ефективна работа, с цел превъзпитание на осъдените и тяхната подготовка за животът на свобода. Създадените програми за обучение на служители, които работят в местата за лишаване от свобода създават устойчивост, тъй като и след приключване на проектните дейности са с пряка насоченост – пенитернициарните служители.

Ще бъде издаден “Наръчник за обучение на специ a листи, които работят в местата за лишаване от свобода” и „Помагало със специализирани програми за работа с осъдени на лишаване от свобода лица”. Експерт по проекта активно ще работи с група осъдени лица за издаване на „Вестник без име” – в подготовката на който ще участва група осъдени лица. Дейността надгражда и разширява обхвата на досегашни социални програми в затвора в Плевен.

[1] Годишен доклад 2014 на омбудсмана на Република България, като Национален превантивен механизъм (НПМ),