Димо Борисов – Адвокатска колегия – Разград. Има богат професионален опит в консултиране по Закона за защита срещу домашното насилие. Член е на Комисията по обществен ред и сигурност в Община Разград. Представя безплатни юридически съвети и консултации на жени в Дневен център за жени в неравностойно социално положение. През 2008-2013г. участва в серия от обучения за предоставяне на социални услуги на деца и семейства в риск. Притежава специален подход за работа с хора от уязвимите групи. Модератор в обществен форум и работни посещения в затвори и затворнически общежития за обмяна на опит между съдии, прокурори, пробационни служители и пенитенциарни служители.