Дейност 7: Разработване на специализирани програми за превъзпитание на трите уязвими групи в затвора: роми и други малцинствени групи, наркозависими лица и хора с увреждания.

Има за цел да се предложат алтернативни инструменти за социално-корекционната работа в места за лишаване от свобода. Специализираните програми за превъзпитание на осъдените лица включват три основни теми:1.Подготовка за живот на свобода – предизвикателство и избор; 2. Овладяване на умения за Асертивно поведение; 3. Лекционно-тренингова програма за етно-толерантност и ще бъдат издадени в помагало.

Избрани с процедура 20 от служителите на затвора в Плевен ще бъдат обучени в специално организиран тренинг за работа и прилагане на новите, алтернативни програми за ресоциализация на извършители на престъпление.