Дейност 6: Обмяна на опит на служители в местата за лишаване от свобода, ключови институции и НПО в три града – Велико Търново, Враца и Варна.

Има за цел да повиши капацитета на служителите в затвора в град Плевен, външни експерти, неправителствени организации и благотворителни фондации за подкрепа на уязвими групи в затворите. В рамките на три работни обменни визити в трите града, групи служители от Затвора в Плевен, плевенски магистрати и НПО активности, ще се срещнат със свои колеги по места за взаимно опознаване, споделяне на сходни или типични проблеми и практики в своята област, касаещи наказателната политика у нас. Ще бъдат направени работни посещения на местата за лишаване от свобода в трите града.

Важен акцент в тази дейност е търсенето на възможните посоки за продължаване на ползотворното сътрудничество между НПО и затворите в страната, след формалното приключване на настоящия проект. Ще бъдат обсъдени вижданията на лицата, работещи в затворите в каква форма, по какъв механизъм и по какви теми е най-адекватно неправителственият сектор да работи и подкрепя работата им, както и темите от конкретен интерес за посетените затвори.