Дейност 5: Програма за повишаване на осведомеността и обучение на заинтересованите страни (семейства, близки, жертви) и ключовите участници (съд, прокуратура, полиция, социални служби, бюра по труда) относно общите принципи и добри практики в работата с уязвими групи в затворите.

Има за цел да повиши знанията и уменията на служителите в местата за лишаване от свобода за работа с уязвимите групи в затвора и тяхното поправяне в полза на обществото.

Дейността предвижда да бъдат обучени служители от затвора в Плевен как ефективно да въздействат върху целевите групи и в частност, върху най-уязвимата част. Служителите изпълняват немалко и разнородни функции. Те не са просто възпитатели или надзиратели. Те представляват връзката на настанените в местата за лишаване от свобода със света и доколкото е възможно, оказват влияние за равновесието и спокойствието в затвора. За да станеш пенитенциарен служител, преминаваш през специализирано обучение, а след успешното полагане на изпитите, съществени са първите два-три месеца редовна служба. Ако решетките, тежката специфична атмосфера и проблеми, ежедневният контакт с лишени от свобода не се окажат бариера, вероятността да се „приемете взаимно” със затвора е реална.

Дейността предвижда да бъде проведен Обществен форум „Добри практики в работата с лицата, лишени от свобода” с участието на съдии, прокурори, пробационни служите, лица работещи в местата за лишаване от свобода, социални работници, представители на местната власт, журналисти, граждански активисти.

Важна част от дейността е изнесено обучение за 30 служители на затвора в Плевен. Обучението има за цел да повиши осведомеността относно общите принципи и добри практики в работата с осъдените лица. Обучението ще бъде с практико-научна насоченост и чрез обмяна на опит ще се усъвършенства ефективността на служителите в местата за лишаване от свобода. Обучението включва теми за механизми за защита правата на човека, основи на пенитенциарната дейност, норми на поведение, ромите.