Дейност 3: Обучение на обучители сред служителите в затворите за прилагане на специализирани програми за ресоциализация на извършилите престъпление.

Има за цел да се повиши капацитета на персонала в затвора в град Плевен за прилагане на специализирани програми за превъзпитание, за предоставяне на ефективни модели за работа на служителите в местата за лишаване от свобода за работа с осъдени лица.

В рамките на дейността ще бъдат проведени две обучения за 25 служители на затвора в Плевен за управление на социалните и икономическите различия в затвора в град Плевен и за прилагане на специализарани програми за ресоциализация на осъдените лица.

Мотивът за избор на подобна проектна дейност е, че местата за изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода” в България се характеризират с изключителна пренаселеност на затворническата популация, лоши битови условия, липсата на трудова заетост на осъдените. Лоши са и условията на труд на пенитенциарните служители и най-вече на персонала, пряко отговорен за лишените от свобода. Всичко това създава условия за възникване на конфликти на три нива – между самите лишени от свобода, между лишените от свобода и пенитенциарните служители и между пенитенциарните служители от различни нива, върху които има смисъл да се работи.