Дейност 2: „Език зад решетките” – Инициативи за внедряване на добри практики, съобразени с европейските стандарти за привличане на общественото участие в процеса на превъзпитание, включително и предоставяне на интегрирани услуги.

Има за цел да повиши осъзнаването на потребностите на осъдените лицата и степента на тяхната уязвимост, за да се предоставят услуги в нужния обем и качество. В рамките на дейността се предвижда организаране на национална конференция; “Затвор, след свободата. Свобода след затвора” в три дискусионни панела: Ползите за служители в местата за лишаване то свобода; Оценка на потребностите за интеграция на осъдените лица; Обществената нагласа за ефективна работа в местата за лишаване от свобода. Като резултат от събитието ще бъдат изготвени препоръки и методи, които ще се разпространяват безплатно сред затвори и затворнически общежития в страната за стандартиризиране и усъвършенстване на тяхната работа.

Друга важна част от тази дейност е работа с осъдени на лишаване от свобода лица в затвора в Плевен по списване на „Вестник без име” – от и за затворниците. Ценен принос на дейността е супервизията с алтернативни методи на подбрани 30 лица лешени от свобода, вкл. и представители на трите уязвими групи (роми, хора с увреждания и наркозависими).